کمترین: 
5814
بیشترین: 
5866
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5856
زمان: 
9/14 15:50
قیمت پوند امروز 14 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 14 آذر 1396 , 5856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 10:10","price":5814},{"date":"1396/09/14 10:40","price":5816},{"date":"1396/09/14 11:50","price":5836},{"date":"1396/09/14 12:00","price":5843},{"date":"1396/09/14 12:20","price":5851},{"date":"1396/09/14 12:30","price":5854},{"date":"1396/09/14 13:30","price":5851},{"date":"1396/09/14 13:50","price":5866},{"date":"1396/09/14 15:40","price":5859},{"date":"1396/09/14 15:50","price":5856}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398