کمترین: 
90947.3
بیشترین: 
91131.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91092.2
زمان: 
9/14 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 14 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 آذر 1396 , 91092.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 09:30","price":90947.3},{"date":"1396/09/14 09:40","price":90955.9},{"date":"1396/09/14 09:50","price":91047.2},{"date":"1396/09/14 12:00","price":91121.5},{"date":"1396/09/14 12:10","price":91131.6},{"date":"1396/09/14 12:40","price":91105.6},{"date":"1396/09/14 12:50","price":91093.6},{"date":"1396/09/14 13:00","price":91093.5},{"date":"1396/09/14 15:40","price":91092.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398