کمترین: 
62.16
بیشترین: 
63.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.87
زمان: 
9/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 آذر 1396 , 62.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 01:00","price":62.43},{"date":"1396/09/14 02:00","price":62.46},{"date":"1396/09/14 05:08","price":62.55},{"date":"1396/09/14 05:32","price":62.52},{"date":"1396/09/14 06:32","price":62.53},{"date":"1396/09/14 07:32","price":62.52},{"date":"1396/09/14 08:32","price":62.51},{"date":"1396/09/14 09:00","price":62.5},{"date":"1396/09/14 09:32","price":62.45},{"date":"1396/09/14 10:00","price":62.39},{"date":"1396/09/14 10:32","price":62.36},{"date":"1396/09/14 11:00","price":62.38},{"date":"1396/09/14 11:32","price":62.16},{"date":"1396/09/14 12:08","price":62.26},{"date":"1396/09/14 12:32","price":62.35},{"date":"1396/09/14 13:08","price":62.33},{"date":"1396/09/14 13:32","price":62.3},{"date":"1396/09/14 14:08","price":62.34},{"date":"1396/09/14 14:32","price":62.29},{"date":"1396/09/14 15:08","price":62.27},{"date":"1396/09/14 15:32","price":62.28},{"date":"1396/09/14 16:08","price":62.22},{"date":"1396/09/14 16:32","price":62.32},{"date":"1396/09/14 17:08","price":62.41},{"date":"1396/09/14 17:32","price":62.53},{"date":"1396/09/14 18:08","price":62.59},{"date":"1396/09/14 18:32","price":62.65},{"date":"1396/09/14 19:00","price":62.68},{"date":"1396/09/14 19:32","price":62.76},{"date":"1396/09/14 20:00","price":62.7},{"date":"1396/09/14 20:32","price":62.67},{"date":"1396/09/14 21:00","price":63.09},{"date":"1396/09/14 21:32","price":63.03},{"date":"1396/09/14 22:00","price":62.9},{"date":"1396/09/14 22:32","price":62.91},{"date":"1396/09/14 23:08","price":62.84},{"date":"1396/09/14 23:32","price":62.87}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398