کمترین: 
57.12
بیشترین: 
57.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.62
زمان: 
9/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 آذر 1396 , 57.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 01:00","price":57.42},{"date":"1396/09/14 02:00","price":57.45},{"date":"1396/09/14 03:08","price":57.42},{"date":"1396/09/14 03:32","price":57.46},{"date":"1396/09/14 04:08","price":57.5},{"date":"1396/09/14 04:32","price":57.52},{"date":"1396/09/14 05:08","price":57.62},{"date":"1396/09/14 06:08","price":57.57},{"date":"1396/09/14 06:32","price":57.56},{"date":"1396/09/14 07:08","price":57.58},{"date":"1396/09/14 07:32","price":57.6},{"date":"1396/09/14 08:00","price":57.58},{"date":"1396/09/14 08:32","price":57.57},{"date":"1396/09/14 09:00","price":57.55},{"date":"1396/09/14 09:32","price":57.51},{"date":"1396/09/14 10:00","price":57.45},{"date":"1396/09/14 10:32","price":57.42},{"date":"1396/09/14 11:00","price":57.45},{"date":"1396/09/14 11:32","price":57.24},{"date":"1396/09/14 12:32","price":57.27},{"date":"1396/09/14 13:32","price":57.23},{"date":"1396/09/14 14:32","price":57.19},{"date":"1396/09/14 15:08","price":57.16},{"date":"1396/09/14 16:08","price":57.12},{"date":"1396/09/14 16:32","price":57.16},{"date":"1396/09/14 17:08","price":57.27},{"date":"1396/09/14 17:32","price":57.37},{"date":"1396/09/14 18:08","price":57.38},{"date":"1396/09/14 18:32","price":57.48},{"date":"1396/09/14 19:00","price":57.49},{"date":"1396/09/14 19:32","price":57.59},{"date":"1396/09/14 20:00","price":57.49},{"date":"1396/09/14 20:32","price":57.48},{"date":"1396/09/14 21:00","price":57.86},{"date":"1396/09/14 21:32","price":57.8},{"date":"1396/09/14 22:00","price":57.7},{"date":"1396/09/14 23:08","price":57.63},{"date":"1396/09/14 23:32","price":57.62}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398