کمترین: 
11390
بیشترین: 
11817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11679
زمان: 
9/14 22:30
قیمت بیت کوین امروز 14 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 آذر 1396 , 11679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 00:30","price":11459},{"date":"1396/09/14 01:00","price":11489},{"date":"1396/09/14 01:30","price":11506},{"date":"1396/09/14 02:00","price":11435},{"date":"1396/09/14 02:30","price":11390},{"date":"1396/09/14 03:00","price":11487},{"date":"1396/09/14 03:30","price":11584},{"date":"1396/09/14 04:00","price":11561},{"date":"1396/09/14 06:30","price":11500},{"date":"1396/09/14 09:30","price":11507},{"date":"1396/09/14 10:00","price":11524},{"date":"1396/09/14 10:30","price":11544},{"date":"1396/09/14 11:00","price":11552},{"date":"1396/09/14 11:30","price":11551},{"date":"1396/09/14 12:00","price":11755},{"date":"1396/09/14 12:30","price":11725},{"date":"1396/09/14 13:00","price":11801},{"date":"1396/09/14 13:30","price":11667},{"date":"1396/09/14 14:30","price":11640},{"date":"1396/09/14 15:00","price":11650},{"date":"1396/09/14 15:30","price":11658},{"date":"1396/09/14 16:30","price":11706},{"date":"1396/09/14 17:00","price":11794},{"date":"1396/09/14 17:30","price":11801},{"date":"1396/09/14 18:30","price":11772},{"date":"1396/09/14 19:00","price":11789},{"date":"1396/09/14 19:30","price":11817},{"date":"1396/09/14 20:00","price":11704},{"date":"1396/09/14 20:30","price":11596},{"date":"1396/09/14 21:00","price":11719},{"date":"1396/09/14 21:30","price":11669},{"date":"1396/09/14 22:00","price":11656},{"date":"1396/09/14 22:30","price":11679}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398