کمترین: 
2.893
بیشترین: 
2.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.899
زمان: 
9/14 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 14 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 آذر 1396 , 2.899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 00:00","price":2.968},{"date":"1396/09/14 00:32","price":2.978},{"date":"1396/09/14 01:00","price":2.976},{"date":"1396/09/14 02:00","price":2.974},{"date":"1396/09/14 03:08","price":2.979},{"date":"1396/09/14 03:32","price":2.99},{"date":"1396/09/14 04:08","price":2.989},{"date":"1396/09/14 04:32","price":2.985},{"date":"1396/09/14 05:08","price":2.979},{"date":"1396/09/14 05:32","price":2.982},{"date":"1396/09/14 06:08","price":2.986},{"date":"1396/09/14 06:32","price":2.985},{"date":"1396/09/14 07:08","price":2.984},{"date":"1396/09/14 07:32","price":2.989},{"date":"1396/09/14 08:00","price":2.984},{"date":"1396/09/14 08:32","price":2.973},{"date":"1396/09/14 09:00","price":2.966},{"date":"1396/09/14 09:32","price":2.961},{"date":"1396/09/14 10:00","price":2.955},{"date":"1396/09/14 10:32","price":2.965},{"date":"1396/09/14 11:32","price":2.95},{"date":"1396/09/14 12:08","price":2.957},{"date":"1396/09/14 12:32","price":2.966},{"date":"1396/09/14 13:08","price":2.986},{"date":"1396/09/14 14:08","price":2.977},{"date":"1396/09/14 14:32","price":2.958},{"date":"1396/09/14 15:08","price":2.954},{"date":"1396/09/14 15:32","price":2.933},{"date":"1396/09/14 16:08","price":2.936},{"date":"1396/09/14 16:32","price":2.926},{"date":"1396/09/14 17:08","price":2.938},{"date":"1396/09/14 17:32","price":2.92},{"date":"1396/09/14 18:08","price":2.91},{"date":"1396/09/14 18:32","price":2.917},{"date":"1396/09/14 19:00","price":2.925},{"date":"1396/09/14 19:32","price":2.91},{"date":"1396/09/14 20:00","price":2.901},{"date":"1396/09/14 20:32","price":2.893},{"date":"1396/09/14 21:00","price":2.897},{"date":"1396/09/14 21:32","price":2.904},{"date":"1396/09/14 22:00","price":2.895},{"date":"1396/09/14 22:32","price":2.909},{"date":"1396/09/14 23:08","price":2.91},{"date":"1396/09/14 23:32","price":2.899}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398