کمترین: 
1.6898
بیشترین: 
1.7317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7196
زمان: 
9/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 14 آذر 1396 , 1.7196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 00:00","price":1.6947},{"date":"1396/09/14 00:32","price":1.693},{"date":"1396/09/14 01:00","price":1.6951},{"date":"1396/09/14 02:00","price":1.6945},{"date":"1396/09/14 03:08","price":1.6902},{"date":"1396/09/14 03:32","price":1.6911},{"date":"1396/09/14 04:08","price":1.6918},{"date":"1396/09/14 04:32","price":1.6924},{"date":"1396/09/14 05:08","price":1.6953},{"date":"1396/09/14 05:32","price":1.6948},{"date":"1396/09/14 06:08","price":1.6939},{"date":"1396/09/14 06:32","price":1.6938},{"date":"1396/09/14 07:08","price":1.6941},{"date":"1396/09/14 07:32","price":1.6935},{"date":"1396/09/14 08:00","price":1.6939},{"date":"1396/09/14 08:32","price":1.6932},{"date":"1396/09/14 09:00","price":1.6933},{"date":"1396/09/14 09:32","price":1.6919},{"date":"1396/09/14 10:00","price":1.6922},{"date":"1396/09/14 10:32","price":1.6917},{"date":"1396/09/14 11:00","price":1.6923},{"date":"1396/09/14 11:32","price":1.6898},{"date":"1396/09/14 12:08","price":1.691},{"date":"1396/09/14 12:32","price":1.6946},{"date":"1396/09/14 13:08","price":1.6929},{"date":"1396/09/14 13:32","price":1.6935},{"date":"1396/09/14 14:08","price":1.6957},{"date":"1396/09/14 14:32","price":1.6966},{"date":"1396/09/14 15:08","price":1.6956},{"date":"1396/09/14 15:32","price":1.6969},{"date":"1396/09/14 16:08","price":1.6952},{"date":"1396/09/14 16:32","price":1.6979},{"date":"1396/09/14 17:08","price":1.7018},{"date":"1396/09/14 17:32","price":1.7068},{"date":"1396/09/14 18:08","price":1.7087},{"date":"1396/09/14 18:32","price":1.7059},{"date":"1396/09/14 19:00","price":1.7107},{"date":"1396/09/14 19:32","price":1.714},{"date":"1396/09/14 20:00","price":1.7127},{"date":"1396/09/14 20:32","price":1.7128},{"date":"1396/09/14 21:00","price":1.7317},{"date":"1396/09/14 21:32","price":1.7273},{"date":"1396/09/14 22:00","price":1.7227},{"date":"1396/09/14 22:32","price":1.7187},{"date":"1396/09/14 23:08","price":1.7185},{"date":"1396/09/14 23:32","price":1.7196}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398