کمترین: 
550.38
بیشترین: 
560.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
557.63
زمان: 
9/14 23:08
قیمت گازوئیل امروز 14 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 آذر 1396 , 557.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 00:00","price":552.38},{"date":"1396/09/14 02:00","price":552.25},{"date":"1396/09/14 05:08","price":552.88},{"date":"1396/09/14 05:32","price":552.63},{"date":"1396/09/14 06:08","price":552.5},{"date":"1396/09/14 06:32","price":552.38},{"date":"1396/09/14 07:08","price":552.63},{"date":"1396/09/14 07:32","price":552.88},{"date":"1396/09/14 08:32","price":552.63},{"date":"1396/09/14 09:00","price":552.5},{"date":"1396/09/14 09:32","price":552.13},{"date":"1396/09/14 10:00","price":552.38},{"date":"1396/09/14 11:00","price":552.25},{"date":"1396/09/14 11:32","price":550.63},{"date":"1396/09/14 12:32","price":551.63},{"date":"1396/09/14 13:08","price":550.88},{"date":"1396/09/14 14:08","price":551.63},{"date":"1396/09/14 14:32","price":551.88},{"date":"1396/09/14 15:08","price":551.38},{"date":"1396/09/14 15:32","price":551.13},{"date":"1396/09/14 16:08","price":550.38},{"date":"1396/09/14 16:32","price":551.38},{"date":"1396/09/14 17:08","price":552.13},{"date":"1396/09/14 17:32","price":553.38},{"date":"1396/09/14 18:08","price":554},{"date":"1396/09/14 18:32","price":553.88},{"date":"1396/09/14 19:00","price":554.63},{"date":"1396/09/14 19:32","price":555.25},{"date":"1396/09/14 20:00","price":554.88},{"date":"1396/09/14 20:32","price":556.38},{"date":"1396/09/14 21:00","price":560.38},{"date":"1396/09/14 21:32","price":559.38},{"date":"1396/09/14 22:00","price":558.13},{"date":"1396/09/14 22:32","price":558.38},{"date":"1396/09/14 23:08","price":557.63}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398