کمترین: 
1.8874
بیشترین: 
1.9249
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9136
زمان: 
9/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 آذر 1396 , 1.9136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/14 00:00","price":1.8969},{"date":"1396/09/14 00:32","price":1.8963},{"date":"1396/09/14 01:00","price":1.8972},{"date":"1396/09/14 01:32","price":1.8976},{"date":"1396/09/14 02:00","price":1.8963},{"date":"1396/09/14 03:08","price":1.8921},{"date":"1396/09/14 03:32","price":1.8935},{"date":"1396/09/14 04:08","price":1.8948},{"date":"1396/09/14 04:32","price":1.8953},{"date":"1396/09/14 05:08","price":1.8982},{"date":"1396/09/14 05:32","price":1.8971},{"date":"1396/09/14 06:08","price":1.8964},{"date":"1396/09/14 06:32","price":1.8962},{"date":"1396/09/14 07:08","price":1.8966},{"date":"1396/09/14 07:32","price":1.8967},{"date":"1396/09/14 08:00","price":1.8964},{"date":"1396/09/14 08:32","price":1.8957},{"date":"1396/09/14 09:00","price":1.8956},{"date":"1396/09/14 09:32","price":1.894},{"date":"1396/09/14 10:00","price":1.8938},{"date":"1396/09/14 10:32","price":1.8939},{"date":"1396/09/14 11:00","price":1.8937},{"date":"1396/09/14 11:32","price":1.8874},{"date":"1396/09/14 12:08","price":1.8879},{"date":"1396/09/14 12:32","price":1.8904},{"date":"1396/09/14 13:08","price":1.8874},{"date":"1396/09/14 13:32","price":1.8884},{"date":"1396/09/14 14:08","price":1.8915},{"date":"1396/09/14 14:32","price":1.8922},{"date":"1396/09/14 15:08","price":1.8912},{"date":"1396/09/14 15:32","price":1.8901},{"date":"1396/09/14 16:08","price":1.8874},{"date":"1396/09/14 16:32","price":1.892},{"date":"1396/09/14 17:08","price":1.8939},{"date":"1396/09/14 17:32","price":1.8983},{"date":"1396/09/14 18:08","price":1.8999},{"date":"1396/09/14 18:32","price":1.8981},{"date":"1396/09/14 19:00","price":1.902},{"date":"1396/09/14 19:32","price":1.9046},{"date":"1396/09/14 20:00","price":1.9022},{"date":"1396/09/14 20:32","price":1.9083},{"date":"1396/09/14 21:00","price":1.9249},{"date":"1396/09/14 21:32","price":1.9196},{"date":"1396/09/14 22:00","price":1.9144},{"date":"1396/09/14 22:32","price":1.9148},{"date":"1396/09/14 23:08","price":1.9133},{"date":"1396/09/14 23:32","price":1.9136}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398