قیمت دینار کویت مورخ 13 آذر 1396

کمترین: 
13750
بیشترین: 
13769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13750
زمان: 
9/13 12:40
قیمت دینار کویت مورخ 13 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 آذر 1396 , 13750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 12:30","price":13769},{"date":"1396/09/13 12:40","price":13750}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397