کمترین: 
4166
بیشترین: 
4192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4186
زمان: 
9/13 17:10
قیمت دلار امروز 13 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 آذر 1396 , 4186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 11:30","price":4166},{"date":"1396/09/13 11:40","price":4168},{"date":"1396/09/13 12:00","price":4169},{"date":"1396/09/13 12:10","price":4180},{"date":"1396/09/13 12:20","price":4177},{"date":"1396/09/13 12:30","price":4178},{"date":"1396/09/13 12:40","price":4185},{"date":"1396/09/13 12:50","price":4183},{"date":"1396/09/13 13:00","price":4180},{"date":"1396/09/13 13:10","price":4178},{"date":"1396/09/13 13:50","price":4181},{"date":"1396/09/13 14:00","price":4182},{"date":"1396/09/13 14:10","price":4184},{"date":"1396/09/13 15:00","price":4187},{"date":"1396/09/13 15:20","price":4188},{"date":"1396/09/13 15:30","price":4187},{"date":"1396/09/13 16:10","price":4190},{"date":"1396/09/13 16:30","price":4192},{"date":"1396/09/13 16:50","price":4191},{"date":"1396/09/13 17:10","price":4186}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398