کمترین: 
5738
بیشترین: 
5815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5815
زمان: 
9/13 16:10
قیمت پوند امروز 13 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 آذر 1396 , 5815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 10:10","price":5738},{"date":"1396/09/13 10:40","price":5739},{"date":"1396/09/13 11:10","price":5741},{"date":"1396/09/13 11:30","price":5744},{"date":"1396/09/13 12:20","price":5754},{"date":"1396/09/13 12:30","price":5758},{"date":"1396/09/13 12:40","price":5763},{"date":"1396/09/13 12:50","price":5787},{"date":"1396/09/13 13:20","price":5792},{"date":"1396/09/13 13:30","price":5795},{"date":"1396/09/13 13:50","price":5805},{"date":"1396/09/13 15:00","price":5809},{"date":"1396/09/13 15:50","price":5814},{"date":"1396/09/13 16:10","price":5815}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398