کمترین: 
5063
بیشترین: 
5100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5095
زمان: 
9/13 15:00
قیمت یورو امروز 13 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 آذر 1396 , 5095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 10:10","price":5063},{"date":"1396/09/13 10:30","price":5065},{"date":"1396/09/13 10:40","price":5064},{"date":"1396/09/13 11:40","price":5069},{"date":"1396/09/13 12:10","price":5074},{"date":"1396/09/13 12:20","price":5083},{"date":"1396/09/13 12:30","price":5085},{"date":"1396/09/13 12:40","price":5093},{"date":"1396/09/13 12:50","price":5100},{"date":"1396/09/13 13:20","price":5098},{"date":"1396/09/13 13:30","price":5095},{"date":"1396/09/13 14:50","price":5098},{"date":"1396/09/13 15:00","price":5095}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398