کمترین: 
552.13
بیشترین: 
564.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
552.13
زمان: 
9/13 23:08
قیمت گازوئیل امروز 13 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 آذر 1396 , 552.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 05:00","price":564.13},{"date":"1396/09/13 05:32","price":563.13},{"date":"1396/09/13 06:08","price":563.63},{"date":"1396/09/13 06:32","price":563.5},{"date":"1396/09/13 07:08","price":563.25},{"date":"1396/09/13 07:32","price":563.38},{"date":"1396/09/13 08:00","price":563.13},{"date":"1396/09/13 08:32","price":563.25},{"date":"1396/09/13 09:00","price":563.63},{"date":"1396/09/13 10:32","price":563.88},{"date":"1396/09/13 11:00","price":563.63},{"date":"1396/09/13 11:32","price":563.13},{"date":"1396/09/13 12:00","price":561.13},{"date":"1396/09/13 12:32","price":562.63},{"date":"1396/09/13 13:00","price":560.88},{"date":"1396/09/13 13:32","price":559.63},{"date":"1396/09/13 14:08","price":559.88},{"date":"1396/09/13 14:32","price":561.38},{"date":"1396/09/13 15:00","price":560.63},{"date":"1396/09/13 15:32","price":560.13},{"date":"1396/09/13 16:00","price":559.38},{"date":"1396/09/13 16:32","price":560.38},{"date":"1396/09/13 17:32","price":560.13},{"date":"1396/09/13 18:00","price":556.5},{"date":"1396/09/13 18:32","price":556.38},{"date":"1396/09/13 19:08","price":554.38},{"date":"1396/09/13 19:32","price":555.38},{"date":"1396/09/13 20:00","price":555.13},{"date":"1396/09/13 20:32","price":555.38},{"date":"1396/09/13 21:00","price":554.88},{"date":"1396/09/13 21:32","price":554.5},{"date":"1396/09/13 22:00","price":554.88},{"date":"1396/09/13 22:32","price":553.63},{"date":"1396/09/13 23:08","price":552.13}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398