کمترین: 
62.4
بیشترین: 
63.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.4
زمان: 
9/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 آذر 1396 , 62.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 05:00","price":63.52},{"date":"1396/09/13 05:32","price":63.34},{"date":"1396/09/13 06:08","price":63.41},{"date":"1396/09/13 07:08","price":63.34},{"date":"1396/09/13 07:32","price":63.36},{"date":"1396/09/13 08:00","price":63.34},{"date":"1396/09/13 08:32","price":63.37},{"date":"1396/09/13 09:00","price":63.42},{"date":"1396/09/13 09:32","price":63.41},{"date":"1396/09/13 10:08","price":63.43},{"date":"1396/09/13 10:32","price":63.45},{"date":"1396/09/13 11:00","price":63.43},{"date":"1396/09/13 11:32","price":63.53},{"date":"1396/09/13 12:00","price":63.36},{"date":"1396/09/13 12:32","price":63.49},{"date":"1396/09/13 13:00","price":63.31},{"date":"1396/09/13 13:32","price":63.21},{"date":"1396/09/13 14:08","price":63.3},{"date":"1396/09/13 14:32","price":63.36},{"date":"1396/09/13 15:00","price":63.25},{"date":"1396/09/13 15:32","price":63.18},{"date":"1396/09/13 16:00","price":63.09},{"date":"1396/09/13 16:32","price":63.24},{"date":"1396/09/13 17:00","price":63.27},{"date":"1396/09/13 17:32","price":63.18},{"date":"1396/09/13 18:00","price":62.96},{"date":"1396/09/13 18:32","price":62.93},{"date":"1396/09/13 19:08","price":62.74},{"date":"1396/09/13 19:32","price":62.83},{"date":"1396/09/13 20:00","price":62.91},{"date":"1396/09/13 20:32","price":62.88},{"date":"1396/09/13 21:32","price":62.81},{"date":"1396/09/13 22:00","price":62.82},{"date":"1396/09/13 22:32","price":62.6},{"date":"1396/09/13 23:08","price":62.47},{"date":"1396/09/13 23:32","price":62.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398