کمترین: 
2.963
بیشترین: 
3.124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.97
زمان: 
9/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 آذر 1396 , 2.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 03:08","price":3.101},{"date":"1396/09/13 03:32","price":3.098},{"date":"1396/09/13 04:08","price":3.1},{"date":"1396/09/13 04:32","price":3.098},{"date":"1396/09/13 05:00","price":3.096},{"date":"1396/09/13 05:32","price":3.097},{"date":"1396/09/13 06:08","price":3.096},{"date":"1396/09/13 06:32","price":3.103},{"date":"1396/09/13 07:08","price":3.102},{"date":"1396/09/13 08:00","price":3.104},{"date":"1396/09/13 08:32","price":3.106},{"date":"1396/09/13 09:00","price":3.116},{"date":"1396/09/13 09:32","price":3.111},{"date":"1396/09/13 10:08","price":3.112},{"date":"1396/09/13 10:32","price":3.115},{"date":"1396/09/13 11:32","price":3.124},{"date":"1396/09/13 12:00","price":3.095},{"date":"1396/09/13 12:32","price":3.103},{"date":"1396/09/13 13:00","price":3.095},{"date":"1396/09/13 13:32","price":3.099},{"date":"1396/09/13 14:32","price":3.111},{"date":"1396/09/13 15:00","price":3.098},{"date":"1396/09/13 15:32","price":3.099},{"date":"1396/09/13 16:00","price":3.107},{"date":"1396/09/13 16:32","price":3.118},{"date":"1396/09/13 17:00","price":3.106},{"date":"1396/09/13 17:32","price":3.105},{"date":"1396/09/13 18:00","price":3.041},{"date":"1396/09/13 18:32","price":3.014},{"date":"1396/09/13 19:08","price":3.019},{"date":"1396/09/13 19:32","price":3.016},{"date":"1396/09/13 20:00","price":2.989},{"date":"1396/09/13 20:32","price":2.984},{"date":"1396/09/13 21:00","price":2.994},{"date":"1396/09/13 21:32","price":2.984},{"date":"1396/09/13 22:00","price":2.969},{"date":"1396/09/13 22:32","price":2.963},{"date":"1396/09/13 23:08","price":2.986},{"date":"1396/09/13 23:32","price":2.97}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398