کمترین: 
1.6919
بیشترین: 
1.739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6938
زمان: 
9/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 13 آذر 1396 , 1.6938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 03:08","price":1.739},{"date":"1396/09/13 03:32","price":1.7344},{"date":"1396/09/13 04:08","price":1.7337},{"date":"1396/09/13 04:32","price":1.7332},{"date":"1396/09/13 05:00","price":1.7326},{"date":"1396/09/13 05:32","price":1.7281},{"date":"1396/09/13 06:08","price":1.7293},{"date":"1396/09/13 06:32","price":1.729},{"date":"1396/09/13 07:08","price":1.7283},{"date":"1396/09/13 07:32","price":1.7285},{"date":"1396/09/13 08:00","price":1.7271},{"date":"1396/09/13 08:32","price":1.7274},{"date":"1396/09/13 09:00","price":1.7292},{"date":"1396/09/13 09:32","price":1.7294},{"date":"1396/09/13 10:08","price":1.7302},{"date":"1396/09/13 10:32","price":1.7307},{"date":"1396/09/13 11:00","price":1.7292},{"date":"1396/09/13 11:32","price":1.7325},{"date":"1396/09/13 12:00","price":1.7294},{"date":"1396/09/13 12:32","price":1.7331},{"date":"1396/09/13 13:00","price":1.7306},{"date":"1396/09/13 13:32","price":1.7286},{"date":"1396/09/13 14:08","price":1.73},{"date":"1396/09/13 14:32","price":1.7308},{"date":"1396/09/13 15:00","price":1.7276},{"date":"1396/09/13 15:32","price":1.7264},{"date":"1396/09/13 16:00","price":1.7235},{"date":"1396/09/13 16:32","price":1.7264},{"date":"1396/09/13 17:00","price":1.7259},{"date":"1396/09/13 17:32","price":1.724},{"date":"1396/09/13 18:00","price":1.7094},{"date":"1396/09/13 18:32","price":1.7119},{"date":"1396/09/13 19:08","price":1.7056},{"date":"1396/09/13 19:32","price":1.7059},{"date":"1396/09/13 20:00","price":1.7075},{"date":"1396/09/13 20:32","price":1.7072},{"date":"1396/09/13 21:00","price":1.7064},{"date":"1396/09/13 21:32","price":1.7058},{"date":"1396/09/13 22:00","price":1.7054},{"date":"1396/09/13 22:32","price":1.6991},{"date":"1396/09/13 23:08","price":1.6919},{"date":"1396/09/13 23:32","price":1.6938}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398