کمترین: 
1.8942
بیشترین: 
1.9441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.896
زمان: 
9/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 آذر 1396 , 1.896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 03:08","price":1.9441},{"date":"1396/09/13 03:32","price":1.9417},{"date":"1396/09/13 04:08","price":1.9404},{"date":"1396/09/13 04:32","price":1.9405},{"date":"1396/09/13 05:00","price":1.9392},{"date":"1396/09/13 05:32","price":1.9345},{"date":"1396/09/13 06:08","price":1.9367},{"date":"1396/09/13 06:32","price":1.9363},{"date":"1396/09/13 07:08","price":1.9356},{"date":"1396/09/13 07:32","price":1.9358},{"date":"1396/09/13 08:00","price":1.9343},{"date":"1396/09/13 08:32","price":1.9356},{"date":"1396/09/13 09:00","price":1.9367},{"date":"1396/09/13 09:32","price":1.9368},{"date":"1396/09/13 10:08","price":1.9372},{"date":"1396/09/13 10:32","price":1.9381},{"date":"1396/09/13 11:00","price":1.9368},{"date":"1396/09/13 11:32","price":1.938},{"date":"1396/09/13 12:00","price":1.9312},{"date":"1396/09/13 12:32","price":1.9347},{"date":"1396/09/13 13:00","price":1.9284},{"date":"1396/09/13 13:32","price":1.9239},{"date":"1396/09/13 14:08","price":1.9234},{"date":"1396/09/13 14:32","price":1.9286},{"date":"1396/09/13 15:00","price":1.9261},{"date":"1396/09/13 15:32","price":1.9232},{"date":"1396/09/13 16:00","price":1.9222},{"date":"1396/09/13 16:32","price":1.9258},{"date":"1396/09/13 17:00","price":1.9249},{"date":"1396/09/13 17:32","price":1.9253},{"date":"1396/09/13 18:00","price":1.9091},{"date":"1396/09/13 18:32","price":1.9097},{"date":"1396/09/13 19:08","price":1.9023},{"date":"1396/09/13 19:32","price":1.9062},{"date":"1396/09/13 20:32","price":1.905},{"date":"1396/09/13 21:00","price":1.9033},{"date":"1396/09/13 21:32","price":1.9029},{"date":"1396/09/13 22:00","price":1.9041},{"date":"1396/09/13 22:32","price":1.9003},{"date":"1396/09/13 23:08","price":1.8942},{"date":"1396/09/13 23:32","price":1.896}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398