کمترین: 
57.41
بیشترین: 
58.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.41
زمان: 
9/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 آذر 1396 , 57.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 03:08","price":58.29},{"date":"1396/09/13 03:32","price":58.21},{"date":"1396/09/13 04:32","price":58.17},{"date":"1396/09/13 05:00","price":58.18},{"date":"1396/09/13 05:32","price":57.93},{"date":"1396/09/13 06:08","price":57.99},{"date":"1396/09/13 06:32","price":57.96},{"date":"1396/09/13 07:08","price":57.94},{"date":"1396/09/13 08:00","price":57.89},{"date":"1396/09/13 08:32","price":57.93},{"date":"1396/09/13 09:00","price":57.97},{"date":"1396/09/13 10:32","price":57.98},{"date":"1396/09/13 11:00","price":57.91},{"date":"1396/09/13 11:32","price":57.98},{"date":"1396/09/13 12:00","price":57.88},{"date":"1396/09/13 12:32","price":57.97},{"date":"1396/09/13 13:00","price":57.8},{"date":"1396/09/13 13:32","price":57.77},{"date":"1396/09/13 14:08","price":57.81},{"date":"1396/09/13 14:32","price":57.86},{"date":"1396/09/13 15:00","price":57.74},{"date":"1396/09/13 15:32","price":57.7},{"date":"1396/09/13 16:00","price":57.66},{"date":"1396/09/13 16:32","price":57.76},{"date":"1396/09/13 17:00","price":57.8},{"date":"1396/09/13 18:00","price":57.69},{"date":"1396/09/13 18:32","price":57.73},{"date":"1396/09/13 19:08","price":57.58},{"date":"1396/09/13 19:32","price":57.61},{"date":"1396/09/13 20:00","price":57.7},{"date":"1396/09/13 21:00","price":57.73},{"date":"1396/09/13 21:32","price":57.62},{"date":"1396/09/13 22:00","price":57.64},{"date":"1396/09/13 22:32","price":57.45},{"date":"1396/09/13 23:08","price":57.48},{"date":"1396/09/13 23:32","price":57.41}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398