کمترین: 
10867
بیشترین: 
11510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11100
زمان: 
9/13 22:00
قیمت بیت کوین امروز 13 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 آذر 1396 , 11100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/13 00:30","price":11465},{"date":"1396/09/13 01:00","price":11334},{"date":"1396/09/13 01:30","price":10867},{"date":"1396/09/13 02:00","price":10955},{"date":"1396/09/13 02:30","price":11004},{"date":"1396/09/13 03:00","price":10987},{"date":"1396/09/13 03:30","price":11145},{"date":"1396/09/13 06:30","price":11308},{"date":"1396/09/13 07:00","price":11300},{"date":"1396/09/13 07:30","price":11352},{"date":"1396/09/13 08:00","price":11441},{"date":"1396/09/13 08:30","price":11477},{"date":"1396/09/13 09:00","price":11391},{"date":"1396/09/13 09:30","price":11436},{"date":"1396/09/13 12:30","price":11510},{"date":"1396/09/13 13:00","price":11503},{"date":"1396/09/13 13:30","price":11465},{"date":"1396/09/13 14:30","price":11297},{"date":"1396/09/13 15:00","price":11294},{"date":"1396/09/13 15:30","price":11079},{"date":"1396/09/13 18:30","price":11274},{"date":"1396/09/13 19:00","price":11236},{"date":"1396/09/13 19:30","price":11290},{"date":"1396/09/13 20:00","price":11264},{"date":"1396/09/13 20:30","price":11233},{"date":"1396/09/13 21:00","price":11294},{"date":"1396/09/13 21:30","price":11290},{"date":"1396/09/13 22:00","price":11100}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398