کمترین: 
390700
بیشترین: 
399700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
399700
زمان: 
9/12 17:12
قیمت ربع سکه امروز 12 آذر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 12 آذر 1396 , 399700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 11:30","price":390700},{"date":"1396/09/12 12:12","price":391700},{"date":"1396/09/12 12:48","price":397700},{"date":"1396/09/12 13:42","price":398700},{"date":"1396/09/12 16:06","price":394700},{"date":"1396/09/12 17:12","price":399700}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398