قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 12 آذر 1396

کمترین: 
554202
بیشترین: 
557211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
556542
زمان: 
9/12 16:55
قیمت مثقال / عیار جهانی مورخ 12 آذر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 12 آذر 1396 , 556542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 11:25","price":554536},{"date":"1396/09/12 11:35","price":554737},{"date":"1396/09/12 11:40","price":554536},{"date":"1396/09/12 11:50","price":554202},{"date":"1396/09/12 12:05","price":554336},{"date":"1396/09/12 12:15","price":554536},{"date":"1396/09/12 12:25","price":554804},{"date":"1396/09/12 12:30","price":555071},{"date":"1396/09/12 12:50","price":555138},{"date":"1396/09/12 13:00","price":555338},{"date":"1396/09/12 13:15","price":555272},{"date":"1396/09/12 13:25","price":555673},{"date":"1396/09/12 13:45","price":555606},{"date":"1396/09/12 13:55","price":555539},{"date":"1396/09/12 14:05","price":555606},{"date":"1396/09/12 14:10","price":555539},{"date":"1396/09/12 14:15","price":555606},{"date":"1396/09/12 14:25","price":555539},{"date":"1396/09/12 14:35","price":555673},{"date":"1396/09/12 14:40","price":556141},{"date":"1396/09/12 14:50","price":555940},{"date":"1396/09/12 14:55","price":555673},{"date":"1396/09/12 15:00","price":555807},{"date":"1396/09/12 15:10","price":556141},{"date":"1396/09/12 15:15","price":556007},{"date":"1396/09/12 15:35","price":556408},{"date":"1396/09/12 15:40","price":556208},{"date":"1396/09/12 15:45","price":556542},{"date":"1396/09/12 16:00","price":556609},{"date":"1396/09/12 16:05","price":556943},{"date":"1396/09/12 16:20","price":557211},{"date":"1396/09/12 16:25","price":557077},{"date":"1396/09/12 16:30","price":557010},{"date":"1396/09/12 16:35","price":557077},{"date":"1396/09/12 16:40","price":556943},{"date":"1396/09/12 16:45","price":556676},{"date":"1396/09/12 16:55","price":556542}
بروزرسانی در تاریخ 25 مرداد 1397