کمترین: 
1148
بیشترین: 
1151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1151
زمان: 
9/12 14:50
قیمت درهم امارات امروز 12 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 آذر 1396 , 1151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:50","price":1148},{"date":"1396/09/12 11:30","price":1149},{"date":"1396/09/12 11:40","price":1148},{"date":"1396/09/12 11:50","price":1149},{"date":"1396/09/12 13:40","price":1148},{"date":"1396/09/12 13:50","price":1149},{"date":"1396/09/12 14:40","price":1150},{"date":"1396/09/12 14:50","price":1151}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398