کمترین: 
5685
بیشترین: 
5734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5734
زمان: 
9/12 16:00
قیمت پوند امروز 12 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 آذر 1396 , 5734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":5685},{"date":"1396/09/12 11:30","price":5686},{"date":"1396/09/12 11:40","price":5692},{"date":"1396/09/12 11:50","price":5698},{"date":"1396/09/12 12:00","price":5703},{"date":"1396/09/12 12:10","price":5705},{"date":"1396/09/12 12:20","price":5708},{"date":"1396/09/12 13:00","price":5709},{"date":"1396/09/12 13:10","price":5712},{"date":"1396/09/12 14:10","price":5713},{"date":"1396/09/12 14:30","price":5716},{"date":"1396/09/12 14:40","price":5719},{"date":"1396/09/12 14:50","price":5721},{"date":"1396/09/12 15:30","price":5726},{"date":"1396/09/12 16:00","price":5734}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398