کمترین: 
5020
بیشترین: 
5053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5053
زمان: 
9/12 16:00
قیمت یورو امروز 12 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 آذر 1396 , 5053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/12 10:10","price":5020},{"date":"1396/09/12 10:50","price":5024},{"date":"1396/09/12 11:40","price":5020},{"date":"1396/09/12 12:10","price":5024},{"date":"1396/09/12 12:20","price":5026},{"date":"1396/09/12 12:40","price":5028},{"date":"1396/09/12 14:10","price":5033},{"date":"1396/09/12 14:50","price":5035},{"date":"1396/09/12 15:00","price":5038},{"date":"1396/09/12 15:30","price":5040},{"date":"1396/09/12 16:00","price":5053}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398