کمترین: 
4144
بیشترین: 
4155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4155
زمان: 
9/11 16:40
قیمت دلار امروز 11 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 آذر 1396 , 4155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 11:30","price":4146},{"date":"1396/09/11 11:40","price":4148},{"date":"1396/09/11 11:50","price":4147},{"date":"1396/09/11 12:10","price":4146},{"date":"1396/09/11 12:30","price":4145},{"date":"1396/09/11 12:40","price":4146},{"date":"1396/09/11 12:50","price":4144},{"date":"1396/09/11 13:30","price":4145},{"date":"1396/09/11 13:40","price":4147},{"date":"1396/09/11 13:50","price":4148},{"date":"1396/09/11 14:30","price":4149},{"date":"1396/09/11 14:50","price":4150},{"date":"1396/09/11 15:10","price":4153},{"date":"1396/09/11 15:20","price":4152},{"date":"1396/09/11 15:30","price":4153},{"date":"1396/09/11 15:50","price":4152},{"date":"1396/09/11 16:00","price":4153},{"date":"1396/09/11 16:20","price":4154},{"date":"1396/09/11 16:40","price":4155}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398