کمترین: 
9359.7
بیشترین: 
9359.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9359.7
زمان: 
9/11 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 11 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 آذر 1396 , 9359.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":9359.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398