کمترین: 
11675.2
بیشترین: 
11675.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11675.2
زمان: 
9/11 09:10
قیمت دینار کویت امروز 11 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 آذر 1396 , 11675.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":11675.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398