کمترین: 
1.9402
بیشترین: 
1.9418
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9418
زمان: 
9/11 01:00
قیمت نفت کوره امروز 11 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 آذر 1396 , 1.9418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":1.9402},{"date":"1396/09/11 01:00","price":1.9418}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398