کمترین: 
58.27
بیشترین: 
58.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.3
زمان: 
9/11 01:32
قیمت نفت سبک امروز 11 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 آذر 1396 , 58.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":58.27},{"date":"1396/09/11 00:32","price":58.28},{"date":"1396/09/11 01:00","price":58.34},{"date":"1396/09/11 01:32","price":58.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398