کمترین: 
552.13
بیشترین: 
568.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565
زمان: 
9/10 23:32
قیمت گازوئیل امروز 10 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 آذر 1396 , 565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:32","price":552.13},{"date":"1396/09/10 01:00","price":552.38},{"date":"1396/09/10 01:32","price":553.13},{"date":"1396/09/10 02:00","price":553},{"date":"1396/09/10 05:32","price":554.25},{"date":"1396/09/10 06:08","price":554.5},{"date":"1396/09/10 06:32","price":555.13},{"date":"1396/09/10 07:08","price":554.75},{"date":"1396/09/10 07:32","price":555},{"date":"1396/09/10 08:00","price":555.13},{"date":"1396/09/10 08:32","price":554.25},{"date":"1396/09/10 09:32","price":555},{"date":"1396/09/10 10:00","price":554.5},{"date":"1396/09/10 10:32","price":555.13},{"date":"1396/09/10 11:00","price":555.75},{"date":"1396/09/10 12:08","price":555.13},{"date":"1396/09/10 13:08","price":555.63},{"date":"1396/09/10 14:00","price":558.25},{"date":"1396/09/10 14:32","price":557},{"date":"1396/09/10 15:08","price":556.63},{"date":"1396/09/10 15:32","price":557.63},{"date":"1396/09/10 16:00","price":558.88},{"date":"1396/09/10 16:32","price":558.63},{"date":"1396/09/10 17:00","price":557.38},{"date":"1396/09/10 17:32","price":558},{"date":"1396/09/10 18:00","price":561.13},{"date":"1396/09/10 18:32","price":564.63},{"date":"1396/09/10 19:00","price":566.38},{"date":"1396/09/10 19:32","price":568.38},{"date":"1396/09/10 20:00","price":566.75},{"date":"1396/09/10 20:32","price":565.5},{"date":"1396/09/10 21:08","price":566.38},{"date":"1396/09/10 21:32","price":565.38},{"date":"1396/09/10 22:00","price":563.38},{"date":"1396/09/10 22:32","price":564.88},{"date":"1396/09/10 23:00","price":564.63},{"date":"1396/09/10 23:32","price":565}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398