کمترین: 
3.024
بیشترین: 
3.115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.062
زمان: 
9/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 آذر 1396 , 3.062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":3.034},{"date":"1396/09/10 00:32","price":3.039},{"date":"1396/09/10 01:00","price":3.029},{"date":"1396/09/10 01:32","price":3.024},{"date":"1396/09/10 03:00","price":3.043},{"date":"1396/09/10 03:32","price":3.058},{"date":"1396/09/10 04:08","price":3.05},{"date":"1396/09/10 04:32","price":3.041},{"date":"1396/09/10 05:00","price":3.042},{"date":"1396/09/10 06:08","price":3.04},{"date":"1396/09/10 06:32","price":3.045},{"date":"1396/09/10 07:08","price":3.042},{"date":"1396/09/10 08:00","price":3.046},{"date":"1396/09/10 08:32","price":3.043},{"date":"1396/09/10 09:00","price":3.054},{"date":"1396/09/10 10:00","price":3.046},{"date":"1396/09/10 10:32","price":3.032},{"date":"1396/09/10 11:00","price":3.042},{"date":"1396/09/10 11:32","price":3.078},{"date":"1396/09/10 12:08","price":3.099},{"date":"1396/09/10 12:32","price":3.096},{"date":"1396/09/10 13:32","price":3.095},{"date":"1396/09/10 14:00","price":3.106},{"date":"1396/09/10 14:32","price":3.099},{"date":"1396/09/10 15:32","price":3.106},{"date":"1396/09/10 16:00","price":3.115},{"date":"1396/09/10 16:32","price":3.102},{"date":"1396/09/10 17:00","price":3.095},{"date":"1396/09/10 17:32","price":3.091},{"date":"1396/09/10 18:00","price":3.086},{"date":"1396/09/10 18:32","price":3.076},{"date":"1396/09/10 19:00","price":3.082},{"date":"1396/09/10 19:32","price":3.08},{"date":"1396/09/10 20:00","price":3.094},{"date":"1396/09/10 20:32","price":3.095},{"date":"1396/09/10 21:08","price":3.072},{"date":"1396/09/10 21:32","price":3.062},{"date":"1396/09/10 22:00","price":3.075},{"date":"1396/09/10 22:32","price":3.061},{"date":"1396/09/10 23:00","price":3.056},{"date":"1396/09/10 23:32","price":3.062}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398