کمترین: 
1.7286
بیشترین: 
1.7637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.742
زمان: 
9/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 آذر 1396 , 1.742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":1.7286},{"date":"1396/09/10 00:32","price":1.7298},{"date":"1396/09/10 01:00","price":1.732},{"date":"1396/09/10 01:32","price":1.7328},{"date":"1396/09/10 02:00","price":1.7327},{"date":"1396/09/10 03:00","price":1.7348},{"date":"1396/09/10 03:32","price":1.736},{"date":"1396/09/10 04:08","price":1.734},{"date":"1396/09/10 04:32","price":1.7428},{"date":"1396/09/10 05:00","price":1.7407},{"date":"1396/09/10 05:32","price":1.7436},{"date":"1396/09/10 06:08","price":1.7485},{"date":"1396/09/10 06:32","price":1.7494},{"date":"1396/09/10 07:08","price":1.7488},{"date":"1396/09/10 08:00","price":1.7489},{"date":"1396/09/10 08:32","price":1.747},{"date":"1396/09/10 09:00","price":1.746},{"date":"1396/09/10 09:32","price":1.7466},{"date":"1396/09/10 10:00","price":1.7444},{"date":"1396/09/10 10:32","price":1.7457},{"date":"1396/09/10 11:00","price":1.7467},{"date":"1396/09/10 11:32","price":1.7466},{"date":"1396/09/10 12:08","price":1.7453},{"date":"1396/09/10 12:32","price":1.742},{"date":"1396/09/10 13:08","price":1.7426},{"date":"1396/09/10 14:00","price":1.7484},{"date":"1396/09/10 14:32","price":1.7448},{"date":"1396/09/10 15:08","price":1.7433},{"date":"1396/09/10 15:32","price":1.7409},{"date":"1396/09/10 16:00","price":1.7463},{"date":"1396/09/10 16:32","price":1.749},{"date":"1396/09/10 17:00","price":1.7396},{"date":"1396/09/10 17:32","price":1.7399},{"date":"1396/09/10 18:00","price":1.7435},{"date":"1396/09/10 18:32","price":1.7503},{"date":"1396/09/10 19:00","price":1.755},{"date":"1396/09/10 19:32","price":1.7637},{"date":"1396/09/10 20:00","price":1.7564},{"date":"1396/09/10 20:32","price":1.7458},{"date":"1396/09/10 21:08","price":1.7465},{"date":"1396/09/10 21:32","price":1.7412},{"date":"1396/09/10 22:00","price":1.7385},{"date":"1396/09/10 22:32","price":1.7416},{"date":"1396/09/10 23:00","price":1.7385},{"date":"1396/09/10 23:32","price":1.742}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398