کمترین: 
425
بیشترین: 
451.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
449.5
زمان: 
9/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 آذر 1396 , 449.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":427},{"date":"1396/09/10 00:30","price":425},{"date":"1396/09/10 01:00","price":426.99},{"date":"1396/09/10 01:30","price":431},{"date":"1396/09/10 02:00","price":438.47},{"date":"1396/09/10 02:30","price":432.9},{"date":"1396/09/10 03:00","price":438.5},{"date":"1396/09/10 03:30","price":436.73},{"date":"1396/09/10 04:00","price":433},{"date":"1396/09/10 04:30","price":431},{"date":"1396/09/10 05:00","price":430},{"date":"1396/09/10 05:30","price":431.54},{"date":"1396/09/10 06:00","price":427},{"date":"1396/09/10 06:30","price":430.87},{"date":"1396/09/10 07:00","price":433.85},{"date":"1396/09/10 07:30","price":430},{"date":"1396/09/10 08:00","price":433.15},{"date":"1396/09/10 08:30","price":431},{"date":"1396/09/10 09:00","price":430.42},{"date":"1396/09/10 12:30","price":425.13},{"date":"1396/09/10 13:00","price":426.4},{"date":"1396/09/10 13:30","price":431.87},{"date":"1396/09/10 14:00","price":430.49},{"date":"1396/09/10 14:30","price":428.8},{"date":"1396/09/10 15:00","price":428.55},{"date":"1396/09/10 15:30","price":430},{"date":"1396/09/10 16:00","price":438},{"date":"1396/09/10 16:30","price":440.2},{"date":"1396/09/10 17:00","price":451},{"date":"1396/09/10 17:30","price":450.39},{"date":"1396/09/10 18:00","price":451.6},{"date":"1396/09/10 18:30","price":442},{"date":"1396/09/10 19:00","price":444},{"date":"1396/09/10 19:30","price":443},{"date":"1396/09/10 20:00","price":444.13},{"date":"1396/09/10 20:30","price":446.19},{"date":"1396/09/10 21:00","price":447},{"date":"1396/09/10 21:30","price":446.85},{"date":"1396/09/10 22:00","price":447},{"date":"1396/09/10 22:30","price":447.13},{"date":"1396/09/10 23:00","price":449.31},{"date":"1396/09/10 23:30","price":449.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398