کمترین: 
1.8978
بیشترین: 
1.9544
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9412
زمان: 
9/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 آذر 1396 , 1.9412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":1.8978},{"date":"1396/09/10 00:32","price":1.899},{"date":"1396/09/10 01:00","price":1.8992},{"date":"1396/09/10 01:32","price":1.9026},{"date":"1396/09/10 02:00","price":1.9027},{"date":"1396/09/10 03:00","price":1.9036},{"date":"1396/09/10 03:32","price":1.9047},{"date":"1396/09/10 04:08","price":1.904},{"date":"1396/09/10 04:32","price":1.9076},{"date":"1396/09/10 05:00","price":1.9022},{"date":"1396/09/10 05:32","price":1.907},{"date":"1396/09/10 06:08","price":1.9084},{"date":"1396/09/10 06:32","price":1.9095},{"date":"1396/09/10 07:08","price":1.9091},{"date":"1396/09/10 07:32","price":1.9093},{"date":"1396/09/10 08:00","price":1.9096},{"date":"1396/09/10 08:32","price":1.907},{"date":"1396/09/10 09:00","price":1.9064},{"date":"1396/09/10 09:32","price":1.9085},{"date":"1396/09/10 10:00","price":1.907},{"date":"1396/09/10 10:32","price":1.9082},{"date":"1396/09/10 11:00","price":1.9103},{"date":"1396/09/10 11:32","price":1.9111},{"date":"1396/09/10 12:08","price":1.9109},{"date":"1396/09/10 12:32","price":1.9107},{"date":"1396/09/10 13:08","price":1.9117},{"date":"1396/09/10 13:32","price":1.9144},{"date":"1396/09/10 14:00","price":1.9192},{"date":"1396/09/10 14:32","price":1.9143},{"date":"1396/09/10 15:08","price":1.9151},{"date":"1396/09/10 15:32","price":1.9178},{"date":"1396/09/10 16:00","price":1.9211},{"date":"1396/09/10 16:32","price":1.9228},{"date":"1396/09/10 17:00","price":1.9173},{"date":"1396/09/10 17:32","price":1.9163},{"date":"1396/09/10 18:00","price":1.9286},{"date":"1396/09/10 18:32","price":1.9409},{"date":"1396/09/10 19:00","price":1.945},{"date":"1396/09/10 19:32","price":1.9544},{"date":"1396/09/10 20:00","price":1.949},{"date":"1396/09/10 20:32","price":1.9413},{"date":"1396/09/10 21:08","price":1.9444},{"date":"1396/09/10 21:32","price":1.9405},{"date":"1396/09/10 22:00","price":1.9335},{"date":"1396/09/10 22:32","price":1.9392},{"date":"1396/09/10 23:00","price":1.9381},{"date":"1396/09/10 23:32","price":1.9412}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398