کمترین: 
62.59
بیشترین: 
64.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.62
زمان: 
9/10 23:00
قیمت نفت برنت امروز 10 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 آذر 1396 , 63.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":62.59},{"date":"1396/09/10 00:32","price":62.65},{"date":"1396/09/10 01:32","price":62.73},{"date":"1396/09/10 02:00","price":62.71},{"date":"1396/09/10 02:32","price":62.67},{"date":"1396/09/10 03:00","price":62.66},{"date":"1396/09/10 05:00","price":62.69},{"date":"1396/09/10 05:32","price":62.84},{"date":"1396/09/10 06:08","price":62.88},{"date":"1396/09/10 06:32","price":62.92},{"date":"1396/09/10 07:08","price":62.88},{"date":"1396/09/10 07:32","price":62.91},{"date":"1396/09/10 08:00","price":62.9},{"date":"1396/09/10 08:32","price":62.84},{"date":"1396/09/10 09:32","price":62.91},{"date":"1396/09/10 10:00","price":62.87},{"date":"1396/09/10 10:32","price":62.92},{"date":"1396/09/10 11:00","price":63.04},{"date":"1396/09/10 11:32","price":63.06},{"date":"1396/09/10 12:08","price":63.12},{"date":"1396/09/10 12:32","price":63.04},{"date":"1396/09/10 13:32","price":63.08},{"date":"1396/09/10 14:00","price":63.31},{"date":"1396/09/10 14:32","price":63.16},{"date":"1396/09/10 15:08","price":63.09},{"date":"1396/09/10 15:32","price":63.16},{"date":"1396/09/10 16:00","price":63.28},{"date":"1396/09/10 16:32","price":63.29},{"date":"1396/09/10 17:00","price":63.13},{"date":"1396/09/10 17:32","price":63.21},{"date":"1396/09/10 18:00","price":63.5},{"date":"1396/09/10 18:32","price":63.98},{"date":"1396/09/10 19:00","price":64},{"date":"1396/09/10 19:32","price":64.11},{"date":"1396/09/10 20:00","price":63.95},{"date":"1396/09/10 20:32","price":63.69},{"date":"1396/09/10 21:08","price":63.84},{"date":"1396/09/10 21:32","price":63.69},{"date":"1396/09/10 22:00","price":63.56},{"date":"1396/09/10 22:32","price":63.68},{"date":"1396/09/10 23:00","price":63.62}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398