کمترین: 
57.27
بیشترین: 
58.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.31
زمان: 
9/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 آذر 1396 , 58.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":57.27},{"date":"1396/09/10 00:32","price":57.31},{"date":"1396/09/10 01:00","price":57.34},{"date":"1396/09/10 01:32","price":57.44},{"date":"1396/09/10 02:00","price":57.42},{"date":"1396/09/10 03:00","price":57.35},{"date":"1396/09/10 03:32","price":57.38},{"date":"1396/09/10 05:00","price":57.41},{"date":"1396/09/10 05:32","price":57.5},{"date":"1396/09/10 06:08","price":57.53},{"date":"1396/09/10 06:32","price":57.58},{"date":"1396/09/10 07:08","price":57.57},{"date":"1396/09/10 07:32","price":57.61},{"date":"1396/09/10 08:32","price":57.58},{"date":"1396/09/10 09:00","price":57.55},{"date":"1396/09/10 09:32","price":57.61},{"date":"1396/09/10 10:00","price":57.58},{"date":"1396/09/10 10:32","price":57.59},{"date":"1396/09/10 11:00","price":57.69},{"date":"1396/09/10 11:32","price":57.72},{"date":"1396/09/10 12:08","price":57.73},{"date":"1396/09/10 12:32","price":57.67},{"date":"1396/09/10 13:08","price":57.7},{"date":"1396/09/10 13:32","price":57.78},{"date":"1396/09/10 14:00","price":57.88},{"date":"1396/09/10 14:32","price":57.8},{"date":"1396/09/10 15:08","price":57.77},{"date":"1396/09/10 15:32","price":57.8},{"date":"1396/09/10 16:00","price":57.89},{"date":"1396/09/10 16:32","price":57.88},{"date":"1396/09/10 17:00","price":57.83},{"date":"1396/09/10 17:32","price":57.86},{"date":"1396/09/10 18:00","price":58.26},{"date":"1396/09/10 18:32","price":58.62},{"date":"1396/09/10 19:00","price":58.64},{"date":"1396/09/10 19:32","price":58.66},{"date":"1396/09/10 20:00","price":58.49},{"date":"1396/09/10 20:32","price":58.34},{"date":"1396/09/10 21:08","price":58.49},{"date":"1396/09/10 21:32","price":58.31},{"date":"1396/09/10 22:00","price":58.12},{"date":"1396/09/10 22:32","price":58.27},{"date":"1396/09/10 23:32","price":58.31}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398