کمترین: 
9495
بیشترین: 
10697
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10573
زمان: 
9/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 آذر 1396 , 10573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/10 00:00","price":9607.1},{"date":"1396/09/10 00:30","price":9495},{"date":"1396/09/10 01:00","price":9589},{"date":"1396/09/10 01:30","price":9680.8},{"date":"1396/09/10 02:00","price":9893.1},{"date":"1396/09/10 02:30","price":9777.8},{"date":"1396/09/10 03:00","price":9984.7},{"date":"1396/09/10 03:30","price":9955},{"date":"1396/09/10 04:00","price":9959.4},{"date":"1396/09/10 04:30","price":9809.9},{"date":"1396/09/10 05:00","price":9729},{"date":"1396/09/10 05:30","price":9695},{"date":"1396/09/10 06:00","price":9562.4},{"date":"1396/09/10 06:30","price":9763},{"date":"1396/09/10 07:00","price":9650.1},{"date":"1396/09/10 07:30","price":9691.6},{"date":"1396/09/10 08:00","price":9883},{"date":"1396/09/10 08:30","price":9813},{"date":"1396/09/10 09:00","price":9756.7},{"date":"1396/09/10 12:30","price":9824.7},{"date":"1396/09/10 13:00","price":9815.8},{"date":"1396/09/10 13:30","price":9993},{"date":"1396/09/10 14:00","price":9879.8},{"date":"1396/09/10 14:30","price":9780.4},{"date":"1396/09/10 15:00","price":9949.9},{"date":"1396/09/10 15:30","price":9933.5},{"date":"1396/09/10 16:00","price":10198},{"date":"1396/09/10 16:30","price":10167},{"date":"1396/09/10 17:00","price":10387},{"date":"1396/09/10 17:30","price":10663},{"date":"1396/09/10 18:00","price":10673},{"date":"1396/09/10 18:30","price":10521},{"date":"1396/09/10 19:00","price":10462},{"date":"1396/09/10 19:30","price":10551},{"date":"1396/09/10 20:00","price":10495},{"date":"1396/09/10 20:30","price":10697},{"date":"1396/09/10 21:00","price":10524},{"date":"1396/09/10 21:30","price":10451},{"date":"1396/09/10 22:00","price":10511},{"date":"1396/09/10 22:30","price":10480},{"date":"1396/09/10 23:00","price":10552},{"date":"1396/09/10 23:30","price":10573}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398