کمترین: 
9348.1
بیشترین: 
9348.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9348.1
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دینار بحرین امروز 9 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 آذر 1396 , 9348.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":9348.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398