کمترین: 
11689.9
بیشترین: 
11689.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11689.9
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دینار کویت امروز 9 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 آذر 1396 , 11689.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":11689.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398