قیمت پوند مورخ 9 آذر 1396

کمترین: 
4749.7
بیشترین: 
4749.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4749.7
زمان: 
9/9 10:10
قیمت پوند مورخ 9 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 آذر 1396 , 4749.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":4749.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397