کمترین: 
3.019
بیشترین: 
3.192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.019
زمان: 
9/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 آذر 1396 , 3.019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":3.173},{"date":"1396/09/09 01:08","price":3.179},{"date":"1396/09/09 02:00","price":3.175},{"date":"1396/09/09 03:00","price":3.176},{"date":"1396/09/09 03:32","price":3.184},{"date":"1396/09/09 04:32","price":3.181},{"date":"1396/09/09 05:08","price":3.184},{"date":"1396/09/09 05:32","price":3.188},{"date":"1396/09/09 06:00","price":3.192},{"date":"1396/09/09 06:32","price":3.189},{"date":"1396/09/09 08:00","price":3.191},{"date":"1396/09/09 08:32","price":3.188},{"date":"1396/09/09 09:00","price":3.164},{"date":"1396/09/09 09:32","price":3.157},{"date":"1396/09/09 10:00","price":3.156},{"date":"1396/09/09 10:32","price":3.157},{"date":"1396/09/09 11:08","price":3.147},{"date":"1396/09/09 11:32","price":3.122},{"date":"1396/09/09 12:08","price":3.107},{"date":"1396/09/09 12:32","price":3.111},{"date":"1396/09/09 13:00","price":3.109},{"date":"1396/09/09 13:32","price":3.107},{"date":"1396/09/09 14:00","price":3.114},{"date":"1396/09/09 14:32","price":3.093},{"date":"1396/09/09 15:00","price":3.095},{"date":"1396/09/09 16:08","price":3.107},{"date":"1396/09/09 16:32","price":3.109},{"date":"1396/09/09 17:00","price":3.101},{"date":"1396/09/09 18:00","price":3.098},{"date":"1396/09/09 18:32","price":3.075},{"date":"1396/09/09 19:00","price":3.077},{"date":"1396/09/09 19:32","price":3.071},{"date":"1396/09/09 20:00","price":3.058},{"date":"1396/09/09 20:32","price":3.087},{"date":"1396/09/09 21:00","price":3.063},{"date":"1396/09/09 21:32","price":3.054},{"date":"1396/09/09 22:00","price":3.026},{"date":"1396/09/09 23:08","price":3.023},{"date":"1396/09/09 23:32","price":3.019}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398