کمترین: 
1.7213
بیشترین: 
1.7552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7282
زمان: 
9/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 9 آذر 1396 , 1.7282 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":1.7383},{"date":"1396/09/09 00:32","price":1.7353},{"date":"1396/09/09 01:08","price":1.7365},{"date":"1396/09/09 02:00","price":1.7369},{"date":"1396/09/09 03:00","price":1.7351},{"date":"1396/09/09 03:32","price":1.7322},{"date":"1396/09/09 04:00","price":1.734},{"date":"1396/09/09 04:32","price":1.7346},{"date":"1396/09/09 05:08","price":1.7361},{"date":"1396/09/09 05:32","price":1.7346},{"date":"1396/09/09 06:00","price":1.7354},{"date":"1396/09/09 06:32","price":1.7368},{"date":"1396/09/09 07:08","price":1.7366},{"date":"1396/09/09 07:32","price":1.7367},{"date":"1396/09/09 08:32","price":1.7372},{"date":"1396/09/09 09:00","price":1.7378},{"date":"1396/09/09 09:32","price":1.7369},{"date":"1396/09/09 10:00","price":1.7356},{"date":"1396/09/09 10:32","price":1.7376},{"date":"1396/09/09 11:08","price":1.7365},{"date":"1396/09/09 11:32","price":1.7384},{"date":"1396/09/09 12:08","price":1.7388},{"date":"1396/09/09 12:32","price":1.742},{"date":"1396/09/09 13:00","price":1.7436},{"date":"1396/09/09 13:32","price":1.7409},{"date":"1396/09/09 14:00","price":1.7431},{"date":"1396/09/09 14:32","price":1.7551},{"date":"1396/09/09 15:00","price":1.7552},{"date":"1396/09/09 15:32","price":1.7528},{"date":"1396/09/09 16:08","price":1.7498},{"date":"1396/09/09 16:32","price":1.7484},{"date":"1396/09/09 17:00","price":1.7547},{"date":"1396/09/09 17:32","price":1.7545},{"date":"1396/09/09 18:00","price":1.7453},{"date":"1396/09/09 18:32","price":1.7419},{"date":"1396/09/09 19:00","price":1.7308},{"date":"1396/09/09 19:32","price":1.7306},{"date":"1396/09/09 20:00","price":1.7346},{"date":"1396/09/09 20:32","price":1.7241},{"date":"1396/09/09 21:00","price":1.7216},{"date":"1396/09/09 21:32","price":1.7248},{"date":"1396/09/09 22:00","price":1.7244},{"date":"1396/09/09 22:32","price":1.7213},{"date":"1396/09/09 23:08","price":1.7318},{"date":"1396/09/09 23:32","price":1.7282}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398