کمترین: 
550.38
بیشترین: 
564.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
551.88
زمان: 
9/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 آذر 1396 , 551.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":558.88},{"date":"1396/09/09 00:32","price":558.38},{"date":"1396/09/09 01:08","price":559},{"date":"1396/09/09 02:00","price":559.13},{"date":"1396/09/09 05:08","price":558.5},{"date":"1396/09/09 05:32","price":558.25},{"date":"1396/09/09 06:00","price":558.38},{"date":"1396/09/09 06:32","price":558.75},{"date":"1396/09/09 07:32","price":559.25},{"date":"1396/09/09 08:32","price":559.38},{"date":"1396/09/09 09:00","price":559.75},{"date":"1396/09/09 09:32","price":559.63},{"date":"1396/09/09 10:00","price":559.25},{"date":"1396/09/09 10:32","price":559.5},{"date":"1396/09/09 11:08","price":559.13},{"date":"1396/09/09 11:32","price":559.63},{"date":"1396/09/09 12:08","price":558.88},{"date":"1396/09/09 13:00","price":559.13},{"date":"1396/09/09 13:32","price":557.88},{"date":"1396/09/09 14:00","price":559.13},{"date":"1396/09/09 14:32","price":564.13},{"date":"1396/09/09 15:00","price":563.13},{"date":"1396/09/09 15:32","price":562.63},{"date":"1396/09/09 16:08","price":562.38},{"date":"1396/09/09 16:32","price":562.13},{"date":"1396/09/09 17:00","price":562.88},{"date":"1396/09/09 17:32","price":562.63},{"date":"1396/09/09 18:00","price":560.13},{"date":"1396/09/09 18:32","price":559.13},{"date":"1396/09/09 19:00","price":554.75},{"date":"1396/09/09 19:32","price":555.38},{"date":"1396/09/09 20:00","price":556.75},{"date":"1396/09/09 20:32","price":552.63},{"date":"1396/09/09 21:00","price":551.63},{"date":"1396/09/09 21:32","price":552.13},{"date":"1396/09/09 22:00","price":551},{"date":"1396/09/09 22:32","price":550.38},{"date":"1396/09/09 23:08","price":552.13},{"date":"1396/09/09 23:32","price":551.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398