کمترین: 
1.8933
بیشترین: 
1.946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8974
زمان: 
9/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 آذر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 آذر 1396 , 1.8974 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":1.9275},{"date":"1396/09/09 00:32","price":1.925},{"date":"1396/09/09 01:08","price":1.927},{"date":"1396/09/09 02:00","price":1.9275},{"date":"1396/09/09 03:00","price":1.9258},{"date":"1396/09/09 03:32","price":1.924},{"date":"1396/09/09 04:00","price":1.9238},{"date":"1396/09/09 04:32","price":1.9245},{"date":"1396/09/09 05:08","price":1.9249},{"date":"1396/09/09 05:32","price":1.9238},{"date":"1396/09/09 06:00","price":1.9235},{"date":"1396/09/09 06:32","price":1.9249},{"date":"1396/09/09 07:32","price":1.9263},{"date":"1396/09/09 08:00","price":1.927},{"date":"1396/09/09 08:32","price":1.9278},{"date":"1396/09/09 09:00","price":1.9287},{"date":"1396/09/09 09:32","price":1.9278},{"date":"1396/09/09 10:00","price":1.9268},{"date":"1396/09/09 10:32","price":1.928},{"date":"1396/09/09 11:08","price":1.9267},{"date":"1396/09/09 11:32","price":1.928},{"date":"1396/09/09 12:08","price":1.9265},{"date":"1396/09/09 12:32","price":1.9296},{"date":"1396/09/09 13:00","price":1.9305},{"date":"1396/09/09 13:32","price":1.9264},{"date":"1396/09/09 14:00","price":1.9284},{"date":"1396/09/09 14:32","price":1.9412},{"date":"1396/09/09 15:00","price":1.9405},{"date":"1396/09/09 15:32","price":1.9408},{"date":"1396/09/09 16:08","price":1.9392},{"date":"1396/09/09 16:32","price":1.9399},{"date":"1396/09/09 17:00","price":1.946},{"date":"1396/09/09 17:32","price":1.9443},{"date":"1396/09/09 18:00","price":1.9322},{"date":"1396/09/09 18:32","price":1.9293},{"date":"1396/09/09 19:00","price":1.9107},{"date":"1396/09/09 19:32","price":1.9121},{"date":"1396/09/09 20:00","price":1.9169},{"date":"1396/09/09 20:32","price":1.9022},{"date":"1396/09/09 21:00","price":1.8979},{"date":"1396/09/09 21:32","price":1.8996},{"date":"1396/09/09 22:00","price":1.8958},{"date":"1396/09/09 22:32","price":1.8933},{"date":"1396/09/09 23:08","price":1.8998},{"date":"1396/09/09 23:32","price":1.8974}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398