کمترین: 
62.3
بیشترین: 
63.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.58
زمان: 
9/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 آذر 1396 , 62.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":62.7},{"date":"1396/09/09 00:32","price":62.66},{"date":"1396/09/09 01:08","price":62.73},{"date":"1396/09/09 02:00","price":62.63},{"date":"1396/09/09 05:08","price":62.67},{"date":"1396/09/09 05:32","price":62.66},{"date":"1396/09/09 06:00","price":62.67},{"date":"1396/09/09 06:32","price":62.72},{"date":"1396/09/09 07:08","price":62.7},{"date":"1396/09/09 07:32","price":62.73},{"date":"1396/09/09 08:32","price":62.8},{"date":"1396/09/09 09:00","price":62.84},{"date":"1396/09/09 09:32","price":62.8},{"date":"1396/09/09 10:00","price":62.77},{"date":"1396/09/09 10:32","price":62.84},{"date":"1396/09/09 11:08","price":62.74},{"date":"1396/09/09 11:32","price":62.79},{"date":"1396/09/09 12:08","price":62.73},{"date":"1396/09/09 12:32","price":62.8},{"date":"1396/09/09 13:00","price":62.84},{"date":"1396/09/09 13:32","price":62.69},{"date":"1396/09/09 14:00","price":62.82},{"date":"1396/09/09 14:32","price":63.25},{"date":"1396/09/09 15:00","price":63.29},{"date":"1396/09/09 15:32","price":63.25},{"date":"1396/09/09 16:08","price":63.23},{"date":"1396/09/09 16:32","price":63.22},{"date":"1396/09/09 18:32","price":63.02},{"date":"1396/09/09 19:00","price":62.6},{"date":"1396/09/09 19:32","price":62.73},{"date":"1396/09/09 20:00","price":62.77},{"date":"1396/09/09 20:32","price":62.31},{"date":"1396/09/09 21:00","price":62.3},{"date":"1396/09/09 21:32","price":62.4},{"date":"1396/09/09 22:00","price":62.37},{"date":"1396/09/09 22:32","price":62.36},{"date":"1396/09/09 23:08","price":62.62},{"date":"1396/09/09 23:32","price":62.58}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398