کمترین: 
57.11
بیشترین: 
57.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.26
زمان: 
9/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 آذر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 آذر 1396 , 57.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":57.42},{"date":"1396/09/09 00:32","price":57.38},{"date":"1396/09/09 01:08","price":57.45},{"date":"1396/09/09 02:00","price":57.39},{"date":"1396/09/09 03:32","price":57.37},{"date":"1396/09/09 04:00","price":57.32},{"date":"1396/09/09 04:32","price":57.29},{"date":"1396/09/09 05:08","price":57.37},{"date":"1396/09/09 05:32","price":57.34},{"date":"1396/09/09 06:00","price":57.35},{"date":"1396/09/09 06:32","price":57.41},{"date":"1396/09/09 07:32","price":57.42},{"date":"1396/09/09 08:32","price":57.47},{"date":"1396/09/09 09:00","price":57.52},{"date":"1396/09/09 09:32","price":57.47},{"date":"1396/09/09 10:00","price":57.45},{"date":"1396/09/09 10:32","price":57.48},{"date":"1396/09/09 11:08","price":57.45},{"date":"1396/09/09 11:32","price":57.51},{"date":"1396/09/09 12:08","price":57.48},{"date":"1396/09/09 12:32","price":57.52},{"date":"1396/09/09 13:00","price":57.49},{"date":"1396/09/09 13:32","price":57.38},{"date":"1396/09/09 14:00","price":57.51},{"date":"1396/09/09 14:32","price":57.86},{"date":"1396/09/09 15:00","price":57.87},{"date":"1396/09/09 15:32","price":57.81},{"date":"1396/09/09 16:08","price":57.84},{"date":"1396/09/09 16:32","price":57.77},{"date":"1396/09/09 17:00","price":57.76},{"date":"1396/09/09 17:32","price":57.77},{"date":"1396/09/09 18:00","price":57.62},{"date":"1396/09/09 18:32","price":57.69},{"date":"1396/09/09 19:00","price":57.26},{"date":"1396/09/09 19:32","price":57.37},{"date":"1396/09/09 20:00","price":57.48},{"date":"1396/09/09 20:32","price":57.16},{"date":"1396/09/09 21:00","price":57.11},{"date":"1396/09/09 22:00","price":57.12},{"date":"1396/09/09 22:32","price":57.14},{"date":"1396/09/09 23:08","price":57.34},{"date":"1396/09/09 23:32","price":57.26}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398