قیمت افغانی مورخ 8 آذر 1396

کمترین: 
51.3
بیشترین: 
51.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.3
زمان: 
9/8 09:10
قیمت افغانی مورخ 8 آذر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 8 آذر 1396 , 51.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":51.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 مرداد 1397