کمترین: 
3.128
بیشترین: 
3.212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.172
زمان: 
9/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 آذر 1396 , 3.172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:08","price":3.131},{"date":"1396/09/08 01:32","price":3.132},{"date":"1396/09/08 03:00","price":3.133},{"date":"1396/09/08 03:32","price":3.136},{"date":"1396/09/08 04:08","price":3.133},{"date":"1396/09/08 05:08","price":3.131},{"date":"1396/09/08 05:32","price":3.13},{"date":"1396/09/08 06:00","price":3.131},{"date":"1396/09/08 06:32","price":3.128},{"date":"1396/09/08 07:08","price":3.135},{"date":"1396/09/08 07:32","price":3.138},{"date":"1396/09/08 08:00","price":3.139},{"date":"1396/09/08 09:00","price":3.138},{"date":"1396/09/08 09:32","price":3.139},{"date":"1396/09/08 10:00","price":3.143},{"date":"1396/09/08 11:00","price":3.159},{"date":"1396/09/08 11:32","price":3.168},{"date":"1396/09/08 12:00","price":3.177},{"date":"1396/09/08 12:32","price":3.186},{"date":"1396/09/08 13:32","price":3.189},{"date":"1396/09/08 14:08","price":3.196},{"date":"1396/09/08 15:32","price":3.197},{"date":"1396/09/08 16:00","price":3.184},{"date":"1396/09/08 16:32","price":3.187},{"date":"1396/09/08 17:32","price":3.195},{"date":"1396/09/08 18:00","price":3.212},{"date":"1396/09/08 18:32","price":3.198},{"date":"1396/09/08 19:08","price":3.197},{"date":"1396/09/08 19:32","price":3.203},{"date":"1396/09/08 20:08","price":3.186},{"date":"1396/09/08 20:32","price":3.195},{"date":"1396/09/08 21:00","price":3.2},{"date":"1396/09/08 21:32","price":3.168},{"date":"1396/09/08 23:00","price":3.179},{"date":"1396/09/08 23:32","price":3.172}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398