کمترین: 
1.7334
بیشترین: 
1.7714
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7402
زمان: 
9/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 8 آذر 1396 , 1.7402 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 00:08","price":1.7666},{"date":"1396/09/08 01:08","price":1.7669},{"date":"1396/09/08 01:32","price":1.7646},{"date":"1396/09/08 02:08","price":1.7645},{"date":"1396/09/08 03:00","price":1.7612},{"date":"1396/09/08 03:32","price":1.7614},{"date":"1396/09/08 04:08","price":1.7608},{"date":"1396/09/08 04:32","price":1.7607},{"date":"1396/09/08 05:08","price":1.7569},{"date":"1396/09/08 05:32","price":1.7573},{"date":"1396/09/08 06:00","price":1.758},{"date":"1396/09/08 06:32","price":1.7575},{"date":"1396/09/08 07:08","price":1.7574},{"date":"1396/09/08 07:32","price":1.7568},{"date":"1396/09/08 08:00","price":1.7566},{"date":"1396/09/08 08:32","price":1.7519},{"date":"1396/09/08 09:00","price":1.7525},{"date":"1396/09/08 09:32","price":1.7532},{"date":"1396/09/08 10:00","price":1.7523},{"date":"1396/09/08 10:32","price":1.7532},{"date":"1396/09/08 11:00","price":1.7587},{"date":"1396/09/08 12:00","price":1.7588},{"date":"1396/09/08 12:32","price":1.7582},{"date":"1396/09/08 13:00","price":1.7546},{"date":"1396/09/08 13:32","price":1.7596},{"date":"1396/09/08 14:08","price":1.7477},{"date":"1396/09/08 14:32","price":1.7494},{"date":"1396/09/08 15:08","price":1.7511},{"date":"1396/09/08 15:32","price":1.7634},{"date":"1396/09/08 16:00","price":1.7656},{"date":"1396/09/08 16:32","price":1.7657},{"date":"1396/09/08 17:00","price":1.7633},{"date":"1396/09/08 17:32","price":1.7656},{"date":"1396/09/08 18:00","price":1.767},{"date":"1396/09/08 18:32","price":1.7709},{"date":"1396/09/08 19:08","price":1.7714},{"date":"1396/09/08 19:32","price":1.7705},{"date":"1396/09/08 20:08","price":1.7451},{"date":"1396/09/08 20:32","price":1.7471},{"date":"1396/09/08 21:00","price":1.7407},{"date":"1396/09/08 21:32","price":1.7385},{"date":"1396/09/08 22:00","price":1.7342},{"date":"1396/09/08 22:32","price":1.7334},{"date":"1396/09/08 23:00","price":1.7343},{"date":"1396/09/08 23:32","price":1.7402}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398